Mobiliteitsgeluk Index

Hoe beoordeel jij de mobiliteit in jouw buurt?

Geluk is belangrijk. Hoewel geluk voor iedereen verschillend is, wil iedereen gelukkig zijn. Wereldwijd is er veel onderzoek gedaan naar wat groepen mensen gelukkig maakt. Daaruit weten we dat mobiliteit van invloed is op het geluk.

Het doel van De Verkeersonderneming in de regio Rotterdam is het bevorderen van mobiliteit. Wanneer mensen in staat zijn te reizen en gemakkelijk van A naar B kunnen komen, kunnen zij zich verbinden met vrienden, hun sociale netwerk, werk, zorg, onderwijs, sport, recreatie en is er persoonlijke groei.

De Verkeersonderneming heeft een vragenlijst opgesteld om te achterhalen hoe mensen uit eenzelfde buurt de mobiliteit beoordelen en of op basis van die uitkomsten verbeteringen aangebracht kunnen worden in die wijk.

De resultaten van de index worden verwerkt in Google Analytics en worden gebruikt voor verder onderzoek.

 

Vragen over de mobiliteitsgeluk Index? Mail dan naar: mobiliteitsgelukindex@verkeersonderneming.nl

____________________________________________________________________

Mobiliteitsgeluk Index (Mobility Happiness Index)

How do you evaluate the mobility in your neighborhood?


Happiness is important. Although happiness is different for everyone, we all want to be happy. Worldwide there has been a lot of research about what makes groups of people happy. From that we know that mobility influences the happiness.

The goal of De Verkeersonderneming (The Traffic Company) in the region of Rotterdam is to promote mobility. When people can travel easily from A to B, they can connect better with friends, their social network, work, care, education, sport, recreation and there will be personal growth.

De Verkeersonderneming set up a questionnaire to understand how people from the same neighborhood evaluate the mobility and if improvements can be made in that districtin that district. 

The results of the index are processed in Google Analytics and are used for further research.

Questions about the Mobiliteitsgeluk Index? Please mail to: mobiliteitsgelukindex@verkeersonderneming.nl

 

Privacy Statement

Gezondheid / Health

Hoeveel schat u in dat uw reis uw gezondheid beïnvloedt? 10 is het meest; 1 is helemaal niet

Ik beschouw mezelf lichamelijk / I consider myself

Mobiliteit helpt mij fit te blijven, het is een groot deel van mijn dagelijkse beweging / Mobility helps me to stay fit, it is a big part of my daily movement

Bijvoorbeeld: fietsen, lopen, skeeleren, steppen / For instance: biking, walking, roller skating, stepping

Langdurige gezondheidsproblemen zoals een handicap of invaliditeit beperken mijn mogelijkheden / Long-term health problems like a physical disability limit my possibilities.

De manier waarop ik reis heeft invloed op hoe ik me voel/ The way I travel affects my mood

Zorgvoorzieningen zijn voor mij (fysiek) bereikbaar / Care facilities are (physically) accessible for me

Volgende

Levensstandaard / Standard of living

Hoeveel schat je in dat je manier van reizen je Levensstandaard beïnvloedt? 10 is het meest; 1 is helemaal niet

Als ik naar familie en vrienden ga, dan ga ik meestal / When I go to family and friends, I usually go

Hoe toegankelijk zijn de voorzieningen als je reist naar familie & vrienden (stoep, fietspad, het vervoermiddel zelf, wegen)? / How accessible are the infrastructure when traveling to family & friends (pavement, bicycle path, roads)?

Is de reistijd van reizen naar familie & vrienden betrouwbaar? / Is the travelling time to family and friends reliable?

Ik zie mijn familie en vrienden / I see my family and friends...

Ik zou gemakkelijker met familie en vrienden kunnen afspreken als /Meeting with my family and friends would be easier if

Ik heb genoeg geld om aan mijn financiële verplichtingen te voldoen / I have enough money to comply to my financial obligations

Ik heb genoeg geld om te reizen op de manier waarop ik wil

Ik ben tevreden over waar ik woon en over mijn buurtgenoten/

Ik ben tevreden over waar ik woon en over mijn buurtgenoten / I am content about where I live and about my neighbors

Bij het kiezen van mijn woonlocatie was bereikbaarheid / When I chose my residential location, accessibility was important

De manier waarop andere mensen naar mij kijken, wordt beïnvloed door hoe ik mij verplaats / The way other people look at me, is influenced by way of my transport

Bijvoorbeeld: het bezit van een auto, (elektrische) fiets, of juist helemaal geen (eigen) vervoermiddel / For instance: possession of a car, (electric) bike, or no (own) transport at all
Volgende

Persoonlijke groei en ontwikkeling / Personal growth and development

Hoeveel schat je dat de manier waarop je reist van invloed is op je Persoonlijke groei en ontwikkeling? 10 is het meest; 1 is helemaal niet

Ik kan bestemmingen waar ik regelmatig werk of een opleiding volg / Destinations where I regularly work or follow a training I

Als ik naar mijn werk / studie reis, ga ik / When I travel to my work/study I go

(meer dan een antwoord mogelijk)

Hoe ervaar je de voorzieningen als je reist naar werk/studie (stoep, fietspad, het vervoermiddel zelf, wegen)? / How do you experience the infrastructure when you travel to work/study (sidewalk, bicycle path, the transport itself, roads)?

Is de reistijd van reizen naar werk /studie betrouwbaar? / Is the travel time to work/study reliable?

Regelmatig reizen naar werk of opleiding vind ik / I find regularly traveling to work/study

Bereikbaarheid speelt bij de keuze van werk of een opleiding een belangrijke rol / I choose my work/study based on the accessibility

Op mijn reis heb ik / When I travel I…

Volgende

Vrijheid / Freedom

Hoeveel schat je in dat de manier waarop je reist invloed heeft op je Vrijheid? 10 is het meest; 1 is helemaal niet

Ik kan me altijd verplaatsen, waar en wanneer ik dat wil / I can always move, where and when I want

Dit kan ik doen op de manier waarop ik dat wil / I can do this the way I want

Ik heb genoeg vrije tijd waarin ik kan doen wat ik wil / I have enough free time where I can do what I want

Ik kan me zelfstandig verplaatsen / I can move independently

Als je niet helemaal onafhankelijk bent, wil je ons dan toelichten waar je hulp bij nodig hebt? / When you’re not totally independent, can you explain what you need help with?

Volgende

Gemeenschapsgevoel / Sense of community

Hoeveel schat je in dat de manier waarop u reist van invloed is op uw Gemeenschapsgevoel? 10 is het meest; 1 is helemaal niet

Als ik onderweg ben voel me veilig bij andere mensen / I feel safe when I am with other people when I am travelling

Bijvoorbeeld: in het ov, sociaal-recreatief vervoer, vervoer op maat, op straat / For instance: In the public transport, social-recreational transport, customized transport, on the streets

Als ik onderweg ben vind ik het gedrag van anderen / I find the behavior of others during my trip…

Bijvoorbeeld: in het ov, sociaal-recreatief vervoer, vervoer op maat, op straat / For instance: In the public transport, social-recreational transport, customized transport, on the streets

Ik voel me thuis in mijn buurt / I feel at home in my neighborhood

Ik behoor tot een of meer groepen in mijn gemeenschap

Bijvoorbeeld: sport club, kerk, buurtgenoten…

Ik ben geïnteresseerd in wat er gebeurt in mijn buurt / I am interested in what happens in my neighborhood

Volgende

Invloed op (leef)milieu / Impact on the (living)environment

Hoeveel schat je in dat de manier waarop u reist van invloed is op uw Invloed op (leef) milieu? 10 is het meest; 1 is helemaal niet

Ik vind files en verkeersdrukte zorgwekkende ontwikkelingen voor onze steden / I find traffic jams worrying developments for our cities

Ik maak me zorgen over het gebrek aan groene ruimten in mijn buurt / I am worried about the lack of green spaces in my neighborhood

Ik maak me zorgen over het gebrek aan veilige voetgangersgebieden in mijn buurt / / I am worried about the lack of safe pedestrian areas in my neighborhood

Ik maak me er zorgen over dat de steden steeds groter en drukker worden / I am worried about the cities getting bigger and more crowded

Ik maak me zorgen over luchtvervuiling / CO2-uitstoot / I am worried about air pollution / CO2 emissions

Ik maak me zorgen over geluidsoverlast (veroorzaakt door mobiliteit) / I am worried about noise disturbance (caused by mobility).

Ik maak graag milieu-vriendelijk keuzes / I like making choices that take the environment into acount

elektrisch rijden, fietsen in plaats van de auto, deelauto etc. / For instance: electric driving, bicycle instead of using the car, share-car etc.
Volgende

Algemene gegevens

Wil je de index anoniem invullen? Laat dit veld dan open. | If you would like to fill this index anonymously, then filling this information is not required.

Wat is jouw e-mailadres?

Deelnemer van het Rotterdam Maas Experiment? Vul dan hier je e-mail adres in.

Heb je een code ontvangen? Vul deze dan hier in.

Algemeen geluksniveau / General happiness level

Als je je leven een cijfer moest geven, welk cijfer zou dat dan zijn? Een 10 is volmaakt gelukkig; een 1 is in alle opzichten ongelukkig / If you had to give your life a mark, what number would you give it? 10 is perfectly happy; 1 is unhappy in all aspects

Welke zaken uit het rijtje hieronder hebben het meest invloed op jouw levensgeluk? / Which options below have the most influence on your happiness in life?

Selecteer maximaal 3 factoren die van invloed zijn op jouw geluk / Please select maximum 3 factors that affect your happiness

Wat is je leeftijd? / What is your age?

Waar woon je? / Where do you live?

Vul de 4 cijfers van je postcode in

Waar werk/studeer je? / Where do you work/go to college?

Als je niet werkt of studeert vul dan in: n.v.t. If you don’t work or study, please fill in: N/A Vul de 4 cijfers van de postcode van het bezoekadres in, niet de postbus.

Wat is jouw burgerlijke staat? / What is your civil status?

Meer dan een antwoord mogelijk / Multiple answers possible

Wat is je hoogst genoten opleidingsniveau? / What is your highest level of education?

Wat is je (gezins)inkomen gemiddeld per jaar? / What is your (family) income on average per year?

in euro's

Wat is je (hoofd)beroep? / What is your (main)profession?

Als je niet werkt vul dan in: n.v.t. / If you don’t work, please fill in: N/A

Ben je uitgenodigd om deze mobiliteitsgelukindex.nl vragenlijst in te vullen of ben je hier op eigen initiatief? / Are you invited to fill in this mobiliteitsgelukindex.nl survey or are you here on your own initiative?

1
0